પીએફ એકાઉન્ટ બેલેન્સ કેવી રીતે તપાસવું | How To Check Pf Account Balance

ગુજરાતીમાં પીએફ બેલેન્સ કેવી રીતે તપાસવું: EPF એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, 1952ની મુખ્ય યોજના, જેના હેઠળ કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર બંને કર્મચારીના મૂળભૂત પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થામાં EPFમાં 12% ફાળો આપે છે. હાલમાં પીએફ ખાતામાં જમા રકમ પર વાર્ષિક 8.50% વ્યાજ દર છે. ભારતમાં એવા લાખો EPF (કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ) ખાતાધારકો છે જેમણે તેમના ખાતામાં પ્રોવિડન્ટ ફંડ …

પીએફ એકાઉન્ટ બેલેન્સ કેવી રીતે તપાસવું | How To Check Pf Account Balance Read More »